Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.radduet.com

§ 1

Wstępne informacje

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.radduet.com

Sprzedającym jest marka :

RAD DUET, dostępna pod adresem internetowym www.radduet.com, prowadzona przez Juliusza Rusina, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAD Juliusz Rusin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7772956328, REGON 365023350.

Kontakt ze sklepem internetowym www.radduet.com jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: rad@radduet.com, telefonicznie: tel. kom.: +48 795 873 292 oraz pisemnie: RAD Juliusz Rusin, ul. Półwiejska 14/18, 61-888 Poznań.

§ 2

Definicje

1.Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RAD Juliusz Rusin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7772956328, REGON 365023350.

3.Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.radduet.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie

6.Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.Produkt - rzecz ruchoma, oferowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

14.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.Adres Sprzedawcy: ul.Półwiejska 14/18, 61-888 Poznań

2.Adres e-mail Sprzedawcy: rad@radduet.com

3.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 19 1090 1463 0000 0001 0963 8789

4.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Aby korzystać ze Sklepu, w tym przeglądać asortyment Sklepu oraz składać zamówienia na Produkty, niezbędne są:

1.Urządzenie z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową.

2.Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.Włączona obsługa plików cookies.

4.Zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Zasady ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu jest możliwe albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (opłata za dostawę), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2.Założenie Konta w Sklepie jest nie jest odpłatne.

3.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Składanie Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”;

3.Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

-Przesyłka kurierska

-Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym - adres kontaktowy rad@radduet.com

2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

-Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

-Płatności elektroniczne

-Płatność kartą płatniczą:

- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro


3.Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

4.W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

  § 9

  Realizacja umowy sprzedaży

  1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

  2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  3.W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  4.Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

  5.W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

  6.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  7.Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

  8.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłki,zwroty i reklamacje” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  § 10

  Prawo odstąpienia od umowy

  1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

  3.W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

  4.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

  5.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

  6.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  7.Skutki odstąpienia od Umowy:

  -W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  -W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  -Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  -Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  -Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  -Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

  -Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  8. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy ponosi Klient.

  9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  § 11

  Reklamacja i gwarancja

  1.Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

  2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

  3.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

  4.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

  5.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

  7.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres RAD Juliusz Rusin ul. Półwiejska 14/18 61-888 Poznań

  8.W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

  § 12

  Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

  1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  3.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  4.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  5.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  § 13

  Własność intelektualna Sprzedawcy

  Korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy (w szczególności z jego nazwy, znaku towarowego, zdjęć i opisów Produktów) bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

  § 14

  Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

  2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  3.Administrator przetwarza dane osobowe stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności Klientów będących osobami fizycznymi.

  4.Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych, co w szczególności obejmuje:

  5.Archiwizowanie dokumentów rozliczeniowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z zawartej umowy,

  6.Rozpatrywanie reklamacji oraz wszelkich środków prawnych przysługujących Klientowi w związku z zawarciem umowy przez okres trwania powyższych uprawnień oraz 1 rok po ich upływie.

  Powyższe czynności przetwarzania dokonywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

  1.Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie swoich prawnie uzasadnionych interesów polegających na:

  2.Prowadzeniu wobec Klienta marketingu bezpośredniego w postaci przedstawiania Klientowi oferty handlowej Sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem, (przy czym przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących odbywa się tylko za zgodą Klienta), do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania wskazanej zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze,

  3.Przechowywaniu danych osobowych Klienta oraz dokumentacji związanej z zawartą umową w bazie Klientów przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy,

  4.Dochodzeniu roszczeń związanych z zawartą umową do czasu prawomocnego zakończenia postępowań przed odpowiednimi sądami i organami, w tym postępowania egzekucyjnego,

  5.Prowadzeniu statystyk dotyczących prowadzonych przez Sklep działań i zawieranych umów, co pozwala Sklepowi na usprawnienie działalności, do czasu gdy Administrator posiada dodatkowo inna podstawę prawną przetwarzania – a w razie gdy tę dodatkową podstawę utraci, dane ulegają anonimizacji.

  Powyższe formy przetwarzania odbywają się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  3.Klientowi przysługuje prawo żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych z bazy Administratora („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  -Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  -Dane osobowe Klienta przetwarzane były na wyłącznie na podstawie jego zgody, a Klient zgodę wycofał,

  -Dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  § 15

  Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.11.2020 roku.

  6. Operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora sklepu internetowego, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie zmienionego Regulaminu. Do czasu wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zamówienia złożone przez Klientów realizowane są na podstawie dotychczasowych postanowień.

  7. Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sklepu internetowego www.radduet.com będące wynikiem problemów technicznych, konserwacji, przeglądów, wymian, napraw, a także innych przyczyn niezależnych od Operatora sklepu internetowego.

  8. Wszelkie uwagi, propozycje, skargi prosimy kierować na adres: rad@radduet.com, tel.+48 795 873 292 (cena wg cennika operatora osoby dzwoniącej).

  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper.pl